Barcelona Beer Festival del 26, 27 y 28 de mayo


Last Call BBF-EXPERIENCE BBF 2023

 
Últimes BBF-Experience disponibles a la nostra web. I per acabar de convèncer-te que és la millor opció, et donarem 6 motius clau pels quals t’hauries de fer amb la teva entrada BBF-Experience.

1) Activitats. El dilluns 8 de maig, sortiran a la venda en exclusiva només per als Experience. Com cada any, són realment espectaculars i algunes se solen acabar en aquesta fase només per als Experience. No et quedis sense elles!

2) Copa de tast. Els Experience tenen una copa de tast diferent que els permet tastar petites quantitats a un preu reduït. Les cerveses de 2 i 3 fitxes, a una fitxa. Les de 4 i 5 fitxes a dues fitxes. Un luxe per als amants de tastar molta varietat!

3) Preu. Ho hem rebaixat! Per 40€ ja tens accés a l’Experience. Això sí, amb el preu anterior, 50€, tens inclosa la samarreta i aquest any avancem que és molt molt maca (com el cartell!).

4) 20 fitxes! Perquè en aquests 40€ hi van incloses 20 fitxes de degustació. Un bon punt d’arrencada a les barres BBFeres.

5) Accés preferent. No sabem que passarà a La Fira – Montjuïc però la intenció és tornar a petar-la fort. En cas d´aforament complet, els Experience tenen accés preferent. Ah! I pots anar-hi el dia que vulguis o tots tres. No heu d’escollir prèviament.

6) Entrada d’InnBrew: The Brewers Convention. Això sí que és un extraball total. Entrada inclosa divendres de 11h a 18h a la fira professional del sector cerveser per veure de primera mà les novetats tecnològiques, assistir a les xerrades que creguis convenient o simpliment formar part de la comunitat cervesera intensament.

I si no t’hem convençut amb tot això, doncs no passa res, hi ha lloc per a tothom al BBF! Però és moló, no? Abraçada!!

 
Tickets
 
Últimas BBF-Experience disponibles en nuestra web. Y para acabar de convencerte que es la mejor opción, te vamos a dar 6 motivos clave por los que te deberías hacer con tu entrada BBF-Experience.

1) Actividades. El lunes 8 de mayo, saldrán a la venta en exclusiva sólo para Experience. Como cada año, son realmente espectaculares y algunas de ellas se suelen acabar en este fase sólo para los Experience. No te quedes sin ninguna!

2) Copa de cata. Los Experience tienen una copa de cata diferente que les permite degustar pequeñas cantidades a un precio reducido. Las cervezas de 2 y 3 fichas, a una ficha. Las de 4 y 5 fichas a dos fichas. Un lujo para los amantes de probar mucha variedad!

3) Precio. Lo hemos rebajado! Por 40€ ya tienes acceso al Experience. Eso sí, con el precio anterior, 50€, tienes incluida la camiseta y este año avanzamos que es muy muy guapa (como el cartel!).

4) 20 fichas! Porque en esos 40€ van incluidas 20 fichas de degustación. Un buen punto de arranque en las barras BBFeras.

5) Acceso preferente. No sabemos que pasará en La Fira – Montjuïc pero la intención es volver a petarla fuerte. En caso de aforo completo, los Experience tienen acceso preferente. Ah! Y puedes ir el día que quieras o los tres. No tienes que escoger previamente.

6) Entrada de InnBrew: The Brewers Convention. Esto sí que es un extraball total. Entrada incluida el viernes de 11h a 18h a la feria profesional del sector cervecero para ver de primera mano las novedades tecnológicas, asistir a las charlas que creas conveniente o simplimente formar parte de la comunidad cervecera intensamente.

Y si no te hemos convencido con todo esto, pues no pasa nada, hay sitio para todo el mundo en el BBF! Pero es molón, no? Abrazo!!
 
 
Latest BBF-Experience available on our website. Trying to convince you that it is the best option, we are going to give you 6 key reasons why you should get your BBF-Experience ticket.

1) Activities. On Monday, May 8, they will go on sale exclusively for Experience only. As every year, they are really spectacular and some of them usually end in this phase just for the Experience. Don’t run out of any!

2) Tasting glass. The Experiences have a different tasting glass that allows them to taste small quantities at a reduced price. Beers of 2 and 3 tokens, to one token. Those of 4 and 5 tokens to two tokens. A luxury for the beerlovers of trying a lot of variety!

3) Price. We have lowered it! For €40 you already have access to the Experience. Of course, with the previous price, €50, you have the t-shirt included and this year we advance that it is very very pretty (like the poster!).

4) 20 tokens! Because those €40 include 20 tasting tokens. A good starting point in the BBFs bars.

5) Preferential access. We don’t know what will happen at La Fira – Montjuïc but the intention is to hit it hard again. In case of full capacity, the Experiences have preferential access. And you can go the day you want or all three. You don’t have to choose in advance.

6) InnBrew Entrance: The Brewers Convention. This really is a big extraball. Entrance included on Friday from 11 a.m. to 6 p.m. to the professional fair of the beer sector to see first-hand the technological innovations, attend the talks that you deem appropriate or simply be an intense part of the beer community.

And if we haven’t convinced you with all this, it’s okay, there’s room for everyone at the BBF! But it’s cool, right? A big hug!!