*Convocatòria de residències teatrals a la Sala Fènix per realitzar-se durant la temporada 2014/15.*

LOGO

Amb l’objectiu de *recolzar i afavorir la creació teatral de petit format*,
la Sala Fènix convoca a les companyies de teatre que posseeixin un projecte
que pugui ser assajat, desenvolupat i presentat en temporada (divendres,
dissabtes i diumenges durant 4 setmanes) durant el proper curs 2014/15.

La residència contempla la cessió d’espai per a assajos durant 5-6 setmanes
(20 hores a la setmana, als matins) assajos tècnics, muntatge de llums,
disseny integral de publicitat i promoció, assessoria artística, presència
en mitjans i difusió durant la temporada. La residència se centra
principalment a atorgar a les companyies *un espai de creació*, on assajar,
crear, presentar i provar un nou espectacle, però no contempla ajuda
econòmica en metàl·lic per a cap tipus de producció. La Sala Fènix tampoc
es farà responsable de la post-producció i/o distribució i venda de
l’espectacle una vegada acabada la temporada de 4 setmanes a la sala.

Es tindrà en compte amb especial atenció l’interès cultural i artístic de
la idea a desenvolupar, la trajectòria dels participants, els llenguatges
escènics no-convencionals i extra-quotidians entorn del teatre-imatge, la
planificació de les etapes de treball i la relació de la companyia amb
altres institucions o col·lectius de Barcelona.

les residències que estan obertes són 2:

1- Assajos des del *4 d’Agost al 12 de Setembre* (6 setmanes), amb estrena
i temporada des del*12 de Setembre al 5 d’Octubre. *

2- Assajos des del *15 de Setembre al 17 Octubre* (5 setmanes) amb estrena
i temporada del *17 d’Octubre al 9 de Novembre.*

Per sol·licitar la residència 2014/15 les companyies hauran d’enviar un
projecte on figurin:

Nom del projecte i residència a la qual opta.
Sinopsi breu.
Trajectòria de la companyia, tant del director, com de l’elenc i tots els
col·laboradors.
Descripció detallada dels objectius artístics, mètodes, línies teatrals, i
en definitiva tots els detalls que la companyia consideri necessari.
Calendari d’assajos i etapes de desenvolupament del projecte.
Comentar si es té o es pretén alguna font d’ingressos o suports econòmics
i/o patrocinis morals del projecte.
*Es poden adjuntar o enllaçar a projectes anteriors de la companyia, així
com qualsevol un altre material que la companyia consideri necessari.

Els projectes han d’enviar-se a teatre@salafenix.com *abans del dia 15 de
juny 2014.*

Per a qualsevol tipus de dubte o consulta podeu trucar als 934413467 /
666303314 o escriure a teatre@salafenix.com

*Convocatoria de residencias teatrales en la Sala Fènix para realizarse
durante la temporada 2014/15.*

Con el objetivo de apoyar y favorecer la creación teatral de pequeño
formato, la Sala Fènix convoca a las compañías de teatro que posean un
proyecto que pueda ser ensayado, desarrollado y presentado en temporada
(viernes, sábados y domingos durante 4 semanas) durante el próximo curso
2014/15.

La residencia contempla la cesión de espacio para ensayos durante 5-6
semanas (20 horas a la semana, por las mañanas) ensayos técnicos, montaje
de luces, diseño integral de publicidad y promoción, asesoría artística,
presencia en medios y difusión durante la temporada. La residencia se
centra principalmente en otorgar a las compañías *un espacio de creación*,
donde ensayar, crear, presentar y probar un nuevo espectáculo, pero no
contempla ayuda económica en metálico para ningún tipo de producción. La
Sala Fènix tampoco se hará responsable de la post-producción y/o
distribución y venta del espectáculo una vez acabada la temporada de 4
semanas en la sala.

Se tendrá en cuenta con especial atención el interés cultural y artístico
de la idea a desarrollar, la trayectoria de los participantes, los
lenguajes escénicos no-convencionales y extra-cotidianos en torno al
teatro-imagen, la planificación de las etapas de trabajo y la relación de
la compañía con otras instituciones o colectivos de Barcelona.

Las residencias que están abiertas son 2:

1- Ensayos desde el *4 de Agosto al 12 de Septiembre* (6 semanas), con
estreno y temporada desde el
*12 de Septiembre al 5 de Octubre. *
2- Ensayos desde el *15 de Septiembre al 17 Octubre* (5 semanas) con
estreno y temporada del *17 de Octubre al 9 de Noviembre.*

Para solicitar la residencia 2014/15 las compañías deberán enviar un
proyecto donde figuren:

Nombre del proyecto y residencia a la que opta.
Sinopsis breve.
Trayectoria de la compañía, tanto del director, como del elenco y todos los
colaboradores.
Descripción detallada de los objetivos artísticos, métodos, líneas
teatrales, y en definitiva todos los detalles que la compañía considere
necesario.
Calendario de ensayos y etapas de desarrollo del proyecto.
Comentar si se tiene o se pretende alguna fuente de ingresos o apoyos
económicos y/o patrocinios morales del proyecto.
*Se pueden adjuntar o enlazar a proyectos anteriores de la compañía, así
como cualquier otro material que la compañía considere necesario.

Los proyectos deben enviarse a teatre@salafenix.com *antes del día 15 de
junio 2014.*

Para cualquier tipo de duda o consulta podéis llamar al 934413467/666303314
o escribir a teatre@salafenix.com

www.salafenix.com>