La Fundació Antoni Tàpies convoca un concurs públic internacional per a la Direcció del centre

fundacio-antoni-tapies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fundació Antoni Tàpies convoca un concurs públic internacional per a la Direcció del centre

La Fundació Antoni Tàpies presenta el concurs públic internacional per escollir la nova Direcció que haurà de conduir la institució en els pròxims anys. La directora actual, Laurence Rassel, qui ocupa el càrrec des de setembre de 2008, va anunciar al mes de desembre que deixaria la Direcció el próxim mes de juliol, després d’haver completat la seva trajectòria al capdavant de l’entitat. La convocatòria té com a objectius primordials perseverar en les línies iniciades i desplegades durant aquests vint-i-cinc anys, afavorir l’adaptació de la Fundació a les noves exigències del moment actual, i contribuir a donar un nou impuls de futur a la institució.

La Fundació Antoni Tàpies, creada el 1984 per l’artista Antoni Tàpies amb l’objectiu de promoure l’estudi i el coneixement de l’art modern i contemporani, va obrir les portes el 1990 i té una estructura jurídica de Fundació Privada. Tal com indica la convocatòria, el nou director/ra haurà de vetllar per la preservació, l’estudi i divulgació de l’obra i del pensament d’Antoni Tàpies, i també la promoció, divulgació i defensa de les manifestacions de l’esperit, especialment en l’àmbit de l’art contemporani, en les seves diverses formes. El govern i l’administració de la Fundació corresponen al Patronat, que és l’òrgan que exerceix la representació i la gestió de l’entitat, amb totes les facultats que determinen els Estatuts de la Fundació.

Les sol·licituds presentades seran analitzades i avaluades per una Comissió d’experts formada per Xavier Antich, Toni Tàpies, Manuel Borja-Villel, Catherine David, Pere Portabella, Josep Maria Carreté i Llucià Homs. Aquesta Comissió emetrà el veredicte i elevarà una proposta de candidatura al Patronat de la Fundació per al nomenament.

Entre els requisits exigits al futur director/ra, que exerceix la funció de Direcció artística i executiva de la Fundació, destaquen l’experiència professional en l’àmbit dels museus o centres d’art contemporani; la capacitat de lideratge, comunicació i negociació, així com de representar la Fundació i de desenvolupar xarxes de complicitats per poder articular els seus projectes; la capacitat per dirigir la gestió econòmica i per estimular iniciatives vinculades a l’increment de recursos propis i als projectes de mecenatge i patrocini. Es valorarà el coneixement de l’obra d’Antoni Tàpies, de la trajectòria de la Fundació i del medi cultural i artístic, i es tindran en compte la valoració i el diagnòstic de la situació actual i la capacitat d’articular una programació diversa, innovadora i atractiva per al futur de la Fundació.

Les persones interessades hauran de presentar el seu Curriculum vitae (amb els documents acreditatius dels mèrits exposats) i un informe-memòria (d’extensió màxima de deu fulls) que contingui, en primer lloc, una valoració i diagnòstic de la trajectòria de la Fundació fins al moment i la situació actual, i, en segon lloc, les línies generals del projecte que es proposa per als pròxims anys. El termini per a la presentació de les candidatures finalitzarà el 24 d’abril de 2015.

Bases de la convocatòria

Comissió d’experts

 

Barcelona, 25 de març de 2015

 


 

 

Fundació Antoni Tàpies | Barcelona

 

La Fundació Antoni Tàpies convoca un concurso público internacional para la Dirección del centro

La Fundació Antoni Tàpies presenta el concurso público internacional para escoger la nueva Dirección que deberá conducir la institución en los próximos años. La directora actual, Laurence Rassel, quien ocupa el cargo desde septiembre de 2008, anunció en diciembre que dejaría la Dirección el próximo mes de julio, después de haber completado su trayectoria al frente de la entidad. La convocatoria tiene como objetivos primordiales perseverar en las líneas iniciadas y desplegadas durante estos veinticinco años, favorecer la adaptación de la Fundació a las nuevas exigencias del momento actual y contribuir a dar un nuevo impulso de futuro en la institución.

La Fundació Antoni Tàpies, creada en 1984 por el artista Antoni Tàpies con el objetivo de promover el estudio y el conocimiento del arte moderno y contemporáneo, abrió sus puertas el 1990 y tiene una estructura jurídica de Fundación Privada. Tal y como señala la convocatoria, el nuevo director/ra deberá velar por la preservación, el estudio y divulgación de la obra y del pensamiento de Antoni Tàpies, así como también de la promoción, difusión y defensa de las manifestaciones del espíritu, especialmente en el ámbito del arte contemporáneo, en sus diversas formas. El gobierno y la administración de la Fundació corresponden al Patronato, que es el órgano que ejerce la representación y la gestión de la entidad, con todas las facultades que determinan los Estatutos de la Fundació.

Las solicitudes presentadas serán analizadas y evaluadas por una Comisión de expertos formada por Xavier Antich, Toni Tàpies, Manuel Borja-Villel, Catherine David, Pere Portabella, Josep Maria Carreté y Llucià Homs. Esta Comisión emitirá su veredicto y elevará una propuesta de candidatura al Patronato de la Fundació para su nombramiento.

Entre los requisitos exigidos al futuro director/ra, que ejerce la función de Dirección artística y ejecutiva de la Fundació, destacan la experiencia profesional en el ámbito de los museos o centros de arte contemporáneo; la capacidad de liderazgo, comunicación y negociación, así como de representar a la Fundació y desarrollar redes de complicidades para poder articular sus proyectos; la capacidad para dirigir la gestión económica y para estimular iniciativas vinculadas al incremento de recursos propios y los proyectos de mecenazgo y patrocinio. Se valorará el conocimiento de la obra de Antoni Tàpies, de la trayectoria de la Fundació y del medio cultural y artístico, y se tendrán en cuenta la valoración y el diagnóstico de la situación actual y la capacidad para articular una programación diversa, innovadora y atractiva para el futuro de la Fundació.

Las personas interesadas deberán presentar su Curriculum vitae (con los documentos acreditativos de los méritos expuestos) y un informe-memoria (de extensión máxima de diez hojas) que contenga, en primer lugar, una valoración y diagnóstico de la trayectoria de la Fundació hasta el momento y la situación actual, y, en segundo lugar, las líneas generales del proyecto que se propone para los próximos años. El plazo para la presentación de las candidaturas finalizará el 24 de abril de 2015.

Bases de la convocatoria

Comisión de expertos

 

Barcelona, 25 de marzo de 2015

 


 

 

Fundació Antoni Tàpies | Barcelona

 

The Fundació Antoni Tàpies announces an international open competition for the position of Director of the centre

The Fundació Antoni Tàpies presents an international open competition to select a new Director to lead the institution in the coming years. The current director, Laurence Rassel, who has held the post since September 2008, announced in December that she would be stepping down in July, after completing her term as head of the institution. The aim of the competition is to continue the fundamental objectives and guidelines already deployed over the past twenty-five years, while overseeing the Fundació’s adaptation to the new demands of the moment, and help give fresh impetus for the future.

Created in 1984 by the artist Antoni Tàpies to promote the study and knowledge of modern and contemporary art, the Fundació Antoni Tàpies opened its doors in 1990 and has the legal structure of a Private Foundation. As noted in the announcement, the new Director will ensure the preservation, study and dissemination of the work and ideas of Antoni Tàpies, and the promotion, dissemination and defence of the manifestations of the human spirit, especially in the field of contemporary art in all its various forms. The government and administration of the Fundació correspond to the Board, which is the body that represents and manages it, with all the powers determined by its Statutes.

The applications received will be analysed and evaluated by a Committee of experts: Xavier Antich, Toni Tàpies, Manuel Borja-Villel, Catherine David, Pere Portabella, Josep Maria Carreté and Llucià Homs. This Committee will issue its decision and submit a nomination to the Board of Trustees for appointment.

The requirements of the future Director, who exercises the role of executive and artistic director of the Fundació, include professional experience in the field of museums and contemporary art centres; leadership ability, communication and negotiation skills, as well as representing the Fundació and developing networks of complicity to articulate its projects; the ability to direct the financial management of the centre and stimulate initiatives to increase revenue and sponsorship and patronage projects. He/she will possess knowledge of the work of Antoni Tàpies and the trajectory of the Foundation to date, and be conversant with the wider cultural and artistic environment. Evaluation will take into account the assessment and diagnosis of the current state of affairs and the candidate’s ability to articulate a diverse, innovative and attractive future programme for the Fundació.

Interested persons should submit their Curriculum Vitae (with clear documentation proving their merits) and a detailed statement (maximum of 10 pages) containing, firstly, an assessment and diagnosis of the trajectory of the Fundació to date and at the present time, and, secondly, an outline of the candidate’s proposed project for the coming years. The deadline for submission of nominations is 24 April 2015.

Open competition bases

Committee of experts

 

Barcelona, 25 March 2015