El Cornellà Open Future selecciona vuit nous projectes tecnològics per participar en l’edició 2020 del programa d’incubació de startups 15 de gener

En anteriors edicions del progr ama d’acceleració s’han incubat 36 projectes dels quals un 40% continua en actiu i ha n generat una trentena de llocs de treball

El proper 15 de gener el Centre d’Empreses Procornellà, promotor del programa d’incubació d’startups Cornellà Open Future (COF), donarà llum verda a la primera fase, d’aquesta nova edició del programa a la recerca dels millors pr ojectes empresarials de base digital de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La convocatòria es va obrir en el mes de setembre passat. Es van presentar 38 candidatures dels qua ls s’han escollit 8 projectes liderats per 16 emprenedors que han superat el procés de selecc ió inicial. Recordem que el programa consta de tres fases selectives, La primera, fase Lab, tindrà una durada de tres mesos, des del 15 de gener al 15 d’abril de 2020. La s egona, fase Pree-Seed, s’es tén des del 29 d’abril al 22 de juliol. La tercera, la fase 3 Seed, anirà del 16 de setembre al 16 de desembre. El COF està emparat per la plataforma global Telefònica O pen Future que busca startups tec nològiques en tot el país. En les edicions anteriors el COF ha incubat un total de 36 projectes. Un 40% de les iniciatives continuen en actiu i han generat una trentena de llocs de treball.

Els 8 projectes escollits han passat una selecció molt acurada on s’ha valorat l’oportunitat de negoci de les propostes, la implic ació, experiència i adequació de l’equip promotor, la proposta de valor i la capacitat de comunicaci ó dels candidats. Els seleccionats són Abilista, una plataforma de desenvolupament de producte; Aliconnector , plataforma web que busca facilitar la connexió entre empreses i al iats comercials en l’exterior; Checkauto , aplicació APP-web de venda de cotxes entre particulars; Colabstock, ideada per digitalit zar els laboratoris experimentals i promou la col·laborac ió entre grups d’investigació; DP Inversiones , proposa una solució Fintech per inve rtir de forma eficient; Medio , el primer Marketplace de productes i serveis ecològics; Moowy , servei que permet accedir a vehi cles elèctrics comunitaris; Z Data Lab , un motor de Sales&Marketing Analytics basat en Al i Auto-ML dissenyat per a empreses en el segment de consum massiu i retail.

www.procornella.cat www.cornella.openfuture.org ​

Els 16 emprenedores que estan darrera d’aquestes vuit pr opostes desenvoluparan a partir del 15 de gener la Fase LAB del program a per aconseguir validar la idea inicial i definir el model de negoci. Tutelats per l’equip tècnic del Centre d’Empreses Procor nellà i del COF en aquesta etapa tindran accés a la xarxa de contactes, networki ng i a tutors especialitzats. Comptaran amb un espai de treball compartit en el Hub o Crowdworki ng La Pirámide, ubicat en el Viver d’Empreses Procornellà on disposaran de fo rma gratuïta d’una direcció física per a l’startup, servei de recepció, internet i accés a sales, zona office , copisteria, etc. També disposaran del servei de gestoria del Centre d’Empreses per a consultes legals, mercantils, fi scals i laborables, així com el Punt d’Atenció a Emprenedors per a la constitució gratuïta de l’empresa.

I per segona vegada, els vuit projectes seleccio nats també són candidats per participar en la segona edició dels Premis Metropolitans de Supo rt a la Innovació 2020, sempre que hagin aconseguir arribar a la Fase 3 del programa ja que les fases s’ han d’anar superant per passar a la següent. La segona, es centra en validar el m odel de negoci i la tercera c onsisteix en la sortida al mercat.

Amb aquesta nova edició del Cornellà Open Future , l’Ajuntament de Cornellà dóna continuïtat a la iniciativa sota el paraigües de Telefòni ca Open Future en favor de l’emprenedoria de caire tecnològic i l’autoocupació.