Enllestida la nova ordenació dels pintors de la Rambla

Enllestida la nova ordenació dels pintors de la Rambla
16/12/2013

rb
El Districte de Ciutat Vella ha enllestit el nou reglament d’ordenació de l’activitat dels dibuixants i dels pintors de la Rambla, en el qual ha estat treballant durant els últims mesos per tal d’adaptar la normativa existent, que datava de l’any 2000, a les normatives actuals referents a l’ocupació de la via pública. La nova regulació, que ja ha superat el tràmit d’exposició pública i està pendent de la publicació al BOPB, tràmit amb el qual es dóna per aprovada definitivament, es va presentar en la darrera sessió de treball de l’òrgan de participació del Pla Cor, anomenat Rambla Viva, que es va celebrar dijous de la setmana passada.

Els nous criteris d’ordenació introdueixen algunes modificacions en la normativa que ja existia que permeten renovar la imatge d’aquesta activitat, millorar-ne la qualitat i redistribuir i reduir l’espai que ocupa per tal de contribuir, en el marc del Pla Cor, a una millora en la fluïdesa de pas al passeig central. La normativa persegueix també garantir l’objectivitat en el procés, la transparència i la igualtat d’oportunitats en l’obtenció dels permisos per tal d’exercir l’activitat de pintor o de dibuixant de la Rambla.

La nova regulació estableix un total de 31 espais autoritzats per exercir l’activitat de dibuix i pintura a la Rambla. Cada espai té una superfície de 2×1 metres, i estaran senyalitzats mitjançant una marca d’acer situada a terra. Aquests espais se situen en un sol costat del passeig central de la Rambla, enfront de la plaça del Teatre.

En cadascun dels punts s’estableixen dos torns d’activitat, que es reparteixen un per als dies parells i un altre per els dies senars, amb horari de 10 del matí a 2 de la matinada. Aquests torns seran intercanviables entre els companys que comparteixen el mateix punt quan tots dos ho acordin i ho notifiquin al Districte. Així doncs, es lliuraran un màxim de 62 autoritzacions per exercir l’activitat en alguna de les dues possibles modalitats: dibuix o pintura.

La normativa també regula el mobiliari permès en l’espai autoritzat: una ombrel·la, un expositor, una carpeta amb un màxim de 20 obres, una cadira o tamboret, i un cavallet o una taula. El Districte cedirà a cada artista acreditat l’ombrel·la, la cadira o el tamboret, i l’expositor.

La nova ordenació incorpora una reserva de 5 nous punts situats a la plaça del Teatre destinats a realitzar activitats i projectes puntuals d’interès culturals i dinamitzadors relacionats amb l’espai firal.

El procés d’adjudicació de les autoritzacions, per concurs públic

El procediment per accedir a una llicència d’ocupació de la via pública per exercir l’activitat de pintor o de dibuixant a la Rambla és un concurs de concurrència pública, que es convocarà tan bon punt s’aprovi de manera definitiva de la nova ordenació. Les bases d’aquest concurs, obert a qualsevol persona que vulgui exercir l’activitat, han incorporat nous criteris que tenen com a objectiu garantir la qualitat de l’activitat. Els aspirants a obtenir una llicència han d’acreditar una capacitat tècnica que serà avaluada i validada per un grup d’experts en el camp del dibuix i la pintura. Aquests requisits s’han incorporat a la normativa seguint els objectius generals que marca el Pla Cor i que persegueix el govern de la ciutat: que qualsevol activitat que es desenvolupi a la Rambla ha de tenir un estàndards mínims de qualitat per tal de preservar i cuidar la imatge i el bon funcionament del passeig.

Així doncs, els aspirants hauran d’acreditar experiència en el camp del dibuix o de la pintura, i hauran de presentar algunes de les seves obres durant el procés de concurs. La documentació i els treballs que presentin, així com l’experiència acumulada en l’activitat a la via pública, els donaran una puntuació. Només aquells que no assoleixin un mínim de 15 punts, hauran de superar una prova artística per obtenir la llicència.

Els admesos obtindran la llicència en la qual s’especificarà l’espai que han d’ocupar i el torn, que escolliran per ordre segons la puntuació obtinguda.

Els pintors i dibuixants de la Rambla hauran d’ocupar els nous espais autoritzats un cop s’hagi desenvolupat el nou procediment d’adjudicació de places, que es preveu que tindrà lloc durant el primer trimestre de 2014.

Només flors i plantes a les parades de floristes i desaparició dels trilers

Durant la sessió de treball de Rambla Viva es van repassar algunes de les intervencions que s’han fet darrerament a la Rambla en el marc del Pla Cor. La més destacada, la referent al col·lectiu de floristes, que des del 15 d’octubre han deixat de vendre souvenirs, i només venen flors i plantes, com marca l’ordenança de Mercats que les regula.

També es va presentar l’actuació de millora portada a terme per tal d’arranjar el paviment malmès. En concret s’han substituït un total de 200 metres lineals de rajoles trencades i s’han reposat en aquells llocs a on ja no hi eren. També s’està fent una intervenció e millora en el mosaic central de Miró, al qual se li estan substituint les peces de color blau, que estaven desgastades. Finalment, entre les actuacions destacades que s’estan portant a terme en el marc del Pla Cor també destaca també el canvi de posició de la reixa de l’entrada principal del mercat de la Boqueria, que ha estat alineada amb la façana per tal de millorar el tancament del recinte a les nits.

Les millores en la seguretat també es van repassar en la sessió celebrada la setmana passada, en les quals entre les millores es va destacar la desaparició de l’activitat dels trilers, que des de fa uns mesos ja no operen a la Rambla com a conseqüència d’un treball intens i insistent del cos de la Guàrdia Urbana, que s’ha compaginat i coordinat amb accions comunicatives dissenyades des del Districte en el marc del Pla Cor que han anat adreçades directament a les víctimes d’aquesta estafa. A aquesta millora també se li suma un descens general dels fets delictius que ocorren al passeig, en comparació a anys anteriors.